Sidebar

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกี่ยวกับคณะวิทย์ ฯ
ลำดับ  ชื่อ – นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา  ปีที่จบการศึกษา   ปีที่เกษียณ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา 
1 ผศ.สมบูรณ์  ชิวปรีชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2530
2560
กศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2523
2 ผศ.วิทยา ปัทมะรางกูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

M.A.T.(Physical Education) Unirversity of Northern Philippines 2534
2562
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2524
3 ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ค.ด.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2546
2570
ค.ม.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
4 ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์ อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
2569
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548
กศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2531
5 นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง อาจารย์ ค.ม.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
2567
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2530

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure