Sidebar

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คู่มือการดำเนินงานวิจัย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI:Thai Journal Citation Idex Centre)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ขั้นตอนและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2556-2562

ปีงบประมาณ 2563

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย คณะ งบประมาณ  ปีงบประมาณ บทคัดย่อ
1 การเปรียบเทียบผลของการฝึกด้วยการแบกโอลิมปิกบาร์เบลกระโดดและการถือบาร์เบลหกเหลี่ยมกระโดดที่มีต่อการพัฒนาพลังของกล้ามเนื้อ ในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
น.ส.นฤมล  ศรีสุวรรณ

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ
116,500 2563  
2 การประเมินภาวะผู้นำเชิงการออกกำลังกายและกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
ผ.ศ.ชุติมาพร  ภักดี
ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์ 

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ
86,500 2563  
3 การศึกษาการแสดงความสามารถทางกายของนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
นายหริต  หัตถา
น.ส.นฤมล  ศรีสุวรรณ

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ
70,000 2563  
4 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
นายหริต  หัตถา
ผศ.สมบูรณ์  ชิวปรีชา
นายพุทธิพงษ์  เล็กขาว

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ
87,000 2563  
5 การรับรู้และทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมด้านกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ดร.วิภา  จันทรวงค์
น.ส.จารุวดี  แก้วมา
น.ส.กาญจนาถ  อุดมสุข
น.ส.จารุเนตร  ศรีโคกล่าม

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ
กับศิลปศาสตร์

80,000
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 40,000
ศิลปศาสตร์ 40,000)

2563  
6 การคุกคามของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทอาหารเสริมต่อผู้บริโภคทางวิทยุโทรทัศน์

น.ส.ศุภกาญจน์  จำเริญรักษ์
จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์

ศิลปศาสตร์ 30,000 2563  
7 วิเคราะห์สำนวนภาษาพาดหัวข่าวกีฬาภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

นายเกรียงศักดิ์  สานะกัง
Miss.ilnaz  Jamshidzehi 

ศิลปศาสตร์  35,000 2563  
8

การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์จังหวัดสมุทรสาคร

 นายสุดเฉลิม  ศัสตราพฤกษ์
ผศ.ดร.นพรัตน์  พบลาภ
ศิลปศาสตร์ 65,000 2563  

9

ผลทันทีของการติดไคเนซิโอเทปต่อการทรงตัว และความสามารถในการทำงานในผู้ที่มีอาการบาดเจ็บของข้อเท้า อายุ 17-25 ปี

น.ส.อัจฉราพรรณ  ช้างเขียว

ศึกษาศาสตร์

55,000

2563

 

10

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิธีการสอนพลศึกษาโดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง  ศึกษาศาสตร์ 50,000 2563  
11 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
นายวิษณุ  อรุณเมฆ 

ศึกษาศาสตร์ 50,000 2563  
12

การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง  ศึกษาศาสตร์  40,000 2563  
13

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน  ศึกษาศาสตร์ 55,000 2563  
14

สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ดร.จุฑาทิพย์  สร้วงสุวรรณ  ศึกษาศาสตร์ 50,000 2563  
15

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอน รายวิชาทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส

นายวิษณุ  อรุณเมฆ  ศึกษาศาสตร์ 50,000 2563  
16

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ขาสาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

นายวิษณุ  อรุณเมฆ วิทยาเขต 10,000 2563  

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2549-2555

ปีงบประมาณ 2555

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย  คณะ  ปีงบประมาณ  บทคัดย่อ  

การรับรู้ข่าวสารของชุมชนจากวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
และคณะ 

 ศิลปศาสตร์

   2555    

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสามสมุทร

ผศ.กุลธิดา เชิงฉลาด
พ.อ.อ.หญิงจินตนา หัตถา
ผศ.ตรีวิทย์  องค์ปรีชา
ผศ.รัตนา เพ็ญประยูร
นางยุพา  เฮงจำรัส
นางอนงค์  พละศักดิ์

 ศิลปศาสตร์

 2555

บทคัดย่อ