Sidebar

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วิทยาเขตสมุทรสาคร ขอให้นักศึกษาใหม่ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติดังนี้
 
๑. นักศึกษาที่จะกู้ครั้งแรก หรือผู้กู้ยืมรายใหม่ จะต้องเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่ www.studentloan.or.th ได้ตั้งแต่ ๒๒ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าไปกรอกแบบคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ได้ ๒๒ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภททั่วไป) รอบ ๓ ..รายละเอียด คลิก...

 

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร ...รายละเอียด คลิก...

ใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึกและอุปกรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนักศึกษาชาย) ...รายละเอียด คลิก... 

 
 

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure