Sidebar

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งอยู่ เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 18225 มีเนื้อที่ 117 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 เดิมชื่อวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยาลัยพลศึกษา แห่งที่ 13 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจำเขตการศึกษา 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และเพชรบุรี เริ่มเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่   ปีการศึกษา 2521 ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 2 กิโลเมตร 

สถานที่เรียนในระยะแรก (ปีการศึกษา 2521–2522) ได้ใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา (เดิม) เป็นจำนวน 200,000 บาทเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521 และได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวรของสถาบันฯในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523

ในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎนครปฐมเปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา ต่อมาในปีการศึกษา 2535 ได้เปลี่ยนแปลงหลัก สูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลิตบัณฑิต ในสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจากนั้นได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้เริ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 โดยจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 คณะวิชา คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้

๑.     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา)

๒.     คณะศิลปศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

๓.     คณะศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา

ปี พ.ศ. 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา

 

<<<(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562)>>>

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure