Sidebar

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เกี่ยวกับสถาบัน

ปรัชญา

“  ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาชุมชน  ”

วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียง ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม  ”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ และนิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บริการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ตามวิชาชีพแก่ชุมชน
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา

หน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร


1. ผลิตบุคลากรทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา และวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
2. ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
3. ให้บริการด้านวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมและดำเนินการในการทำนุบำรุง อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. เป็นศูนย์ส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ
กีฬาเพื่อการแข่งขัน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ