Sidebar

โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา “โค้ชต้นแบบ” กรีฑาสำหรับเด็ก สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา “โค้ชต้นแบบ” กรีฑาสำหรับเด็กระหว่างวันที่ 17 – 19  มีนาคม 2558  ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร