Sidebar

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี Google Apps สำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี Google Apps สำหรับนักศึกษา”

  วันที่  4  เมษายน  2560 

ณ  ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร