Sidebar

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2560

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่  18 - 21  กรกฎาคม  2560 
  ณ  ห้องประชุมมหาชัย  อาคารวิทยบริการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร