Sidebar

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา” วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“กิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) สำหรับนักศึกษา”
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
วันที่  
17  กรกฎาคม  2560   ณ  ห้องประชุมมหาชัย  อาคารวิทยบริการ